Školné za školní rok 2016 - 2017

Platbu lze provést v hotovosti v pokladně školy, složenkou nebo převodem z účtu. V případě ukončení docházky z jakéhokoli důvodu je nutno vyplnit odhlášku, která je pro školu dokladem pro další finanční operace. Všichni žáci obdrží lístek s výší školného na jedno pololetí, variabilním symbolem a číslem účtu školy. Školné pro II. pololetí zůstává ve stejné výši. Variabilní symbol se mění - na každé pololetí je jiný!

 

ŠKOLNÉ NA I.pololetí 2016/2017   - splatnost do 15. 9. 2016

OBOR

Přípravný ročník

 

Základní studium

Studium pro dospělé A

Studium pro dospělé B

HUDEBNÍ  individuální

1000

1350

4000

HUDEBNÍ   kolektivní

900

900

-

TANEČNÍ

1000

1100 (1.st.)       1200

3000

VÝTVARNÝ

900

1100

3000

- u studia pro dospělé zůstává stejná platba jako v základním studiu, pokud žák navštěvuje SŠ nebo VOŠ

- přípravný ročník VO má dvouhodinovou dotaci - proto je snížené školné

Školné za II. pololetí má splatnost do 15. února 2017

!!! Upozornění:

V případě nezaplacení školného v uvedeném termínu bude dítě vyřazeno z evidence žáků školy.

Pokud z vážných důvodů nemůžete tento termín dodržet a o výuku Vašeho dítěte máte zájem, je nutné kontaktovat kancelář školy a domluvit si individuální termín splatnosti.

Přípravné studium pro II. stupeň základního studia - výše školného je stejná jako pro základní studium.

ZPĚT

Informace pro rodiče jsou vyvěšeny na informačním panelu ve vstupu do školy!

Podmínky studia v ZUŠ Zdeňka Buriana:

  1. Škola má hlavní budovu na ul.Štramberské 294 v Kopřivnici. Současně provozuje dvě odloučená pracoviště – ve Štramberku a v Rybí. Škola poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v těchto uměleckých oborech:  výtvarném, hudebním a tanečním. Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku. Do přípravného ročníku na základě prokázaných předpokladů, do základního studia na základě talentových zkoušek.
  1. Výuka probíhá v odpoledních hodinách podle rozvrhu hodin. Případné změny výuky jsou žákům oznámeny předem a rodiče jsou informováni telefonicky. Rodiče jsou povinni neúčast žáka ve výuce omlouvat písemně. Žáci hudebního oboru jsou zařazováni do více předmětů. Informaci o zařazení obdrží od třídního učitele a je vyvěšena počátkem školního roku ve vestibulu školy.
  1. Výuka probíhá podle platných učebních plánů. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. V pololetí žáci dostanou opis známek a na konci školního roku vysvědčení, při ukončení I. nebo II. stupně studia obdrží Závěrečné vysvědčení.
  1. V případě ukončení docházky z jakéhokoli důvodu je nutno vyplnit odhlášku, která je pro školu dokladem pro další finanční operace.
  1. Studium lze ukončit ze strany žáka pouze k 31. lednu nebo 30. červnu. Nelze tedy ukončit docházku během pololetí – v takovém případě nelze školné vracet.
  1. Školné se vrací na základě písemné žádosti pouze v případě:

-         dlouhodobé absence žáka, pokud o ni byla škola informována písemně rodiči alespoň 1 měsíc předem (týká se ozdravných pobytů v lázních)

-         v případě vážného onemocnění nebo úrazu doloženého lékařským potvrzením, pokud žák v daném měsíci ani jednou nenavštívil výuku

  1. Výše školného je rozdílná v individuálním a skupinovém studiu (hra na zobcovou flétnu, kytaru, keyboard, sólový zpěv)
  2. Pro všechny žáky školy, zaměstnance školy i rodiče je závazný Školní řád, vyvěšený v přízemí školy.